INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Delfiny
Marii

8

grudzien

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

wtorek, 05.03.2013 10:12

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 54 2654 180 wew. 21

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
Potrzebne dokumenty:

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłata budżetowa za udostępnienie danych - 31 zł. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku: - płatne przelewem na nr konta: 72 9551 0002 0000 0101 2003 0005 lub gotówką: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, pokój nr 3, I piętro. Dowód dokonania opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinien być przedłożony z chwilą złożenia pełnomocnictwa (art. 6 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy o opłacie skarbowej). Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej.

Uwaga:

1. Informacji adresowej udziela się podmiotowi, jeżeli uwiarygodni interes prawny w otrzymaniu danych.

2. Osobom i jednostkom organizacyjnym, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

3. Organy uprawnione do nieodpłatnego uzyskania danych osobowych: administracja publiczna, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, straż gminna (miejska), komornicy sądowi (w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych) oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.

4. Odpłatnie udostępnia się dane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub interes faktyczny oraz jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

5. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

6. W sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z art. 33 § 2 k.p.a., tj. na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

 

 


Dowody osobiste

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście (w przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje) w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej.
2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Na żądanie organu - skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych - tel. 54 2654180 wew. 21

 


Dowody osobiste wydawane dla osób poniżej 18 roku życia

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego - składa jeden z rodziców lub opiekun prawny w siedzibie dowolnej gminy osobiście w formie pisemnej. Przy składaniu wniosku jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat.
2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Na żądanie organu - skrócony odpis polskiego aktu urodzenia w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych - tel. 54 2654180 wew. 21

 


Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego - składa się osobiście (w przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje) nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej.
2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Na żądanie organu - skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Informacje dotyczące odbioru dowodów osobistych - tel. 54 2654180 wew.21

 

 


Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony druk "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).

2. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) - należy uiścić 17 zł.
Płatne przelewem na nr konta: 72 9551 0002 0000 0101 2003 0005 lub gotówką: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, pokój nr 3, I piętro.
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Uwagi

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej należy dokonać osobiście. Obowiązku meldunkowego można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.


Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Potrzebne dokumenty: 1. Wypełniony druk "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej". 2. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) - należy uiścić opłatę - 17 zł. Płatne przelewem na nr konta: 72 9551 0002 0000 0101 2003 0005 lub gotówką: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, pokój nr 3, I piętro. Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Uwaga: Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

 


 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).

2. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) należy uiścić opłatę - 17 zł.
Płatne przelewem na nr konta:  72 9551 0002 0000 0101 2003 0005 lub gotówką: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, pokój nr 3, I piętro.

Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Uwaga:
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Dokonując zameldowania w nowym miejscu na pobyt stały lub czasowy można jednocześnie wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

 


Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).

2. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) - należy uiścić opłatę - 17 zł.
Płatne przelewem na nr konta:  72 9551 0002 0000 0101 2003 0005 lub gotówką: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, pokój nr 3, I piętro.
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Uwaga:
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Dokonując zameldowania w nowym miejscu na pobyt stały lub czasowy można jednocześnie wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.


Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu czasowego", potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).

2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu

3.Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) - należy uiścić opłatę - 17 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17 zł.
Płatne przelewem na nr konta: 72 9551 0002 0000 0101 2003 0005 lub gotówką: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, pokój nr 3, I piętro.
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Uwaga: zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dokonuje się na podstawie art. 2 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1628).


Uwaga:
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.


Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały 

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" z potwierdzonym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).

2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

3.Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) - należy uiścić 17 zł.
Płatne przelewem na nr konta:  72 9551 0002 0000 0101 2003 0005 lub gotówką: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, pokój nr 3, I piętro.
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Uwagi
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy 2021-06-16 13:31:42 Admin
załącznik Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały 2021-06-16 13:31:23 Admin
załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2021-02-25 08:10:43 Admin
załącznik Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 2020-03-30 08:22:35 Admin
załącznik wniosek o udostępnienie danych 2020-03-13 12:16:16 Admin
załącznik Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2020-03-13 12:14:25 Admin
załącznik Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2020-03-13 12:13:54 Admin
załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2020-03-13 12:13:26 Admin
załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2020-03-13 12:13:06 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 05.03.2013 10:12
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2020 12:05
Liczba wyświetleń: 5139

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu