INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


SZKOŁY


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Aleksego
Bogdana

17

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku

czwartek, 21.03.2019 13:48

z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych we Włocławku
z dnia 15 marca 2019 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego
przez wyborców niepełnosprawnych


Na podstawie § 9 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. poz. 246), w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r., (Dz. U. poz. 365), podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych:
Zgodnie z właściwością terytorialną, Komisarze Wyborczy we Włocławku I i II przyjmują zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego osób uprawnionych do udziału w wyborach samorządowych na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego oraz w mieście na prawach powiatu: Włocławek.
Miejsce przyjmowania zgłoszeń:
Siedziba Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek
tel. 54 232 44 49; faks: 54 232 64 30; e-mail: wlo-dyr@kbw.gov.pl
Czas przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Ustawowy termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 maja 2019 r. o godzinie 15:30.
Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten upływa w dniu 11 maja 2019 r.
(w razie wysłania dokumentów pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarzy Wyborczych we Włocławku).
1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
2. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego tj. odrębnym obwodzie głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
3. Zgłoszenie, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
4. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
5. Do zgłoszenia, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
6. W zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładek na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
7. Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy.
8. W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1) koperta zwrotna;
2) karta do głosowania;
3) koperta na kartę do głosowania;
4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;
5) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania;
6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
9. Pakiet wyborczy doręcza wyborcy niepełnosprawnemu urzędnik wyborczy za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca pakiet wyborczy sama stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy niepełnosprawnego pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.
10. Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 53g § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Wyborca niepełnosprawny może przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania. Wyborca niepełnosprawny może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców. Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.
Koperty zwrotne niedostarczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Wzór zgłoszenia w załączeniu.


 Komisarz Wyborczy                                                                       Komisarz Wyborczy
   we Włocławku I                                                                            we Włocławku II
  Agata Pyrzyńska                                                                           Piotr Kozubowicz

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zgłoszenie DOC 2019-03-21 13:54:41 Admin
załącznik Zgłoszenie PDF 2019-03-21 13:54:24 Admin
załącznik Komunikat PDF 2019-03-21 13:54:05 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 21.03.2019 13:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1636

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu