INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Anety
Leokadii

9

grudzien

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Konkurs na stanowisko dyrektora ZEAS w Piotrkowie Kujawskim

piątek, 27.05.2022 11:38

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjneto w Piotrkowie Kujawskim

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
ul. Włocławska 37
88-230 Piotrków Kujawski


Wolne stanowisko urzędnicze:
Dyrektor w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe – drugiego stopnia, (preferowane w zakresie edukacji i nauki, ekonomii, zarządzania i marketingu, prawa, administracji)
3. doświadczenie zawodowe – minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związane z zarządzaniem zespołem ludzkim,
4. biegła znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office, Excel
5. znajomość:
1) ustawy o finansach publicznych
2) znajomość przepisów prawa oświatowego, prawa pracy, Karty Nauczyciela,
3) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
5) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych,
6) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
7) znajomość przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. nieposzlakowana opinia
9. umiejętności menadżerskie,
10. poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie merytorycznych zadań wymaganych na stanowisku
2. umiejętność planowania, analizowania i racjonalizacji wydatków
3. predyspozycje osobowościowe:
a) komunikatywność,
b) sumienność i dokładność,
c) odpowiedzialność,
d) umiejętność strategicznego myślenia
e) kreatywność,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) skuteczność działania.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
2. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek oświatowych, które będą jednostkami obsługiwanymi, w myśl ustawy o samorządzie gminnym,
3. organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną jednostek oświatowych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4. współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie wykonywanych zadań przez Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
5. reprezentowanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół na zewnątrz,
6. wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.
Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. zatrudnienie od 1 sierpnia 2022 roku na czas określony do 31 lipca 2023 roku z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.
2. czas pracy: pełen etat – 40 godzin tygodniowo.
3. miejsce pracy: Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski
4. specyfika pracy: stanowisko wymagające dyspozycyjności, odporności na stres, dobrej organizacji pracy
5. wysiłek umysłowy
6. praca przy monitorze ekranowym,
7. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys zawodowy (CV),
3. kwestionariusz osobowy
List motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Dyrektor w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
11. klauzula informacyjna dla kandydata.
Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście albo przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim” w terminie do dnia 10 czerwca 2022 roku w godzinach pracy urzędu.
Uwaga:
1. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
2. Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
4. Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z siedzibą ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski jest: Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, który reprezentuje Burmistrz Miasta i Gminy.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodtz.piotrkow@gmail.com, pod numerem telefonu: 506482650, lub pisemnie na adres administratora.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
2) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Administratora mogą być wyłącznie:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych i sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia, prawie wniesienia sprzeciwu.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Burmistrz Miasta i Gminy
      Piotrków Kujawski
Sławomir Henryk Bogucki

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Informacja o wynikach konkursu 2022-06-21 15:41:53 Admin
załącznik KONKURS na dyrektora ZEAS-lista złożonych ofert 2022-06-14 14:51:05 Admin
załącznik Ogłoszenie o naborze na stanowisko na dyrektora ZEAS 2022-05-27 11:40:27 Admin
załącznik Zarządzenie Nr 30_2022 2022-05-27 11:40:12 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 27.05.2022 11:38
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2022 11:39
Liczba wyświetleń: 793

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu