INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Delfiny
Marii

8

grudzien

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczu

czwartek, 30.06.2022 09:54

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza  konkurs na  kandydata  na  stanowisko  dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczu

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).     

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) wymagane dokumenty:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły

b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e)  poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)  w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w  31ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w  76ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), lub karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),

o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III. Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2022 roku w Urzędzie Miasta
i Gminy
w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski,
w godzinach pracy Urzędu:

a) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczu”.

b) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane przez dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Piotrkowie Kujawskim, ul Włocławska 37,  88-230 Piotrków Kujawski pod numerem telefonu: 54 2654 066.

 IV. Klauzula informacyjna

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

  1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko dyrektora jest Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim jest Pan Zbigniew Tumiński, e-mail iod@piotrkowkujawski.pl
  3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły wymienionej w niniejszym ogłoszeniu. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e

RODO.

  1. Kandydatowi na stanowisko dyrektora przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, wymienionej w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
  3. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty upoważnione z mocy odrębnych przepisów do udziału w komisji konkursowej.
  4. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zarządzenie nr 51_2022 2022-08-01 14:21:58 Admin
załącznik Zarządzenie nr 35_2022 2022-06-30 09:55:03 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 30.06.2022 09:54
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2022 09:56
Liczba wyświetleń: 663

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu