INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Kingi
Maryna

3

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Konkurs - rozwój sportu 2023

piątek, 03.02.2023 11:33

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza konkurs w sprawie udzielenia dotacji na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2023.

§ 1. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu:
Niniejszy konkurs dotyczy zadań, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
Na realizację zadań w 2023 r. przeznacza się kwotę – 110.000,00 zł
§ 2. 1. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:
1) Zadanie jest realizowane w okresie do dnia 15 listopada 2023 r.
2) Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Piotrków Kujawski, a klubem sportowym, którego oferta zostanie wybrana.
3) Szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy.
4) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie.
5) Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.
§ 3. 1. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinno spełniać zadanie i objęte nim przedsięwzięcie:
1) W konkursie zadań mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
2) Zadanie będzie rozpatrywane, jeżeli klub przystąpi do konkursu i złoży w wymaganym terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.
3) Zgłoszone zadanie powinno mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków
sprzyjających uprawianiu, oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski.
4) Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 95% ogółu kosztów zgłoszonego zadania, może być
wsparcie klubu sportowego w zakresie:
a) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,
b) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu
sportowego służącego uprawianiu sportu,
c) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
d) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e) wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
5) Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
a) transferu zawodnika pomiędzy klubami sportowymi,
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby
w nim zrzeszone,
c) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
d) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji,
e) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.
6) Wymagany jest co najmniej 5% wkład własny klubu sportowego.
§ 4. 1. Miejsce i termin składania wniosków:
1) Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w terminie od 20 lutego 2023
roku do 6 marca 2023 roku do godz.15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie
Kujawskim, ul. Kościelna 1, pok. nr 12 - Sekretariat, w zamkniętej kopercie z napisem:
"Konkurs w sprawie udzielenia dotacji na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2023", na druku wniosku stanowiącym załącznik
Nr 2 do Zarządzenia w sprawie udzielenia dotacji na zadanie w zakresie rozwoju sportu na
terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2023.
2) Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone
wnioskodawcy. Odrzuceniu podlegają wnioski nieprawidłowo wypełnione lub wnioski,
w których nie podano wszystkich danych określonych we wzorze wniosku.
3) Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących - potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis tegoż dokumentu,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię licencji trenera oraz kopię licencji klubowej przyznanej przez właściwy Polski Związek Sportowy,
d) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za ostatni rok,
e) listę szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników (tj. imiona i nazwiska),
f) aktualny terminarz rozgrywek – zawodów sportowych – startów.
4) Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1 – Sekretariat, pok. Nr 12 lub ze strony internetowej : www.piotrkowkujawski.pl.
§ 5. 1. Miejsce i termin otwarcia wniosków:
1) Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
2) Otwarcia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
3) Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji, podejmie, w formie zarządzenia, Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
4) Konkurs powinien być rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
5) Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zarządzenie nr 6_2023 2023-02-03 11:35:05 Admin
załącznik Załącznik_1 2023-02-03 11:36:22 Admin
załącznik Załącznik_2 2023-02-03 11:36:42 Admin
załącznik Załącznik_3 2023-02-03 11:37:04 Admin
załącznik Załącznik_4 2023-02-03 11:37:19 Admin
załącznik Załącznik nr 1 2023-02-03 11:37:33 Admin
załącznik Załącznik nr 2 2023-02-03 11:37:47 Admin
załącznik Załącznik nr 3 2023-02-03 11:37:57 Admin
załącznik Załącznik nr 4 2023-02-03 11:38:32 Admin
załącznik Zarządzenie.14.2023 2023-03-17 13:33:19 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 03.02.2023 11:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 518

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu