INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


SZKOŁY


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Aleksego
Bogdana

17

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

INFORMACJA

środa, 15.02.2023 10:22

Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

Ze względu na powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski informuje, mieszkańców Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, którzy nie złożyli jeszcze zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o niezwłoczne wypełnienie załączonego druku zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (pok. nr 2). Ostateczny termin na złożenie zgłoszenia upływa 30 kwietnia 2023 r.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski PRZESTRZEGA właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Zgodnie z art. 27 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „ ilość odprowadzanych ścieków ustala się  na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w razie ich braku na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej    w umowie” Ilość wody bezzwrotnie zużytej  - tylko na podstawie dodatkowego wodomierza.

Kontrole polegały będą na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia powyższych dokumentów w czasie kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Wymagane dokumenty:

- Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (druk można  pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski, pokój nr 2, oraz na stronie www.piotrkowkujawki.pl w zakładce druki do pobrania)

- Umowa o świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych lub Umowa o świadczenie usług związanych z wywozem osadu ściekowego z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie:

  1. Zakład Komunalny w Piotrowie Kujawskim, ul. Topolowa 1, 88-230 Piotrków Kujawski, (054) 2654 865,
  2. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. (32) 278 45 31
  3. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-260 Warszawa, tel. 800 000 800
  4. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Leszek Mieszkowski, Borek 9, 87-875 Topólka 604 551 091

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

 

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                          Piotrków Kujawski

                                                                                                                    Sławomir i Henryk Bogucki

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków 2023-02-15 10:28:45 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 15.02.2023 10:22
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2023 09:09
Liczba wyświetleń: 2869

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu