INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Kingi
Maryna

3

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

środa, 07.06.2023 11:51

W związku z wystąpieniem Prezesa Sądu Rejonowego w Radziejowie, Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim rozpoczęła procedurę wyboru ławników na kadencję 2024-2027.

Wobec powyższego Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim winna wybrać ławników na kadencję 2024 – 2027 w liczbie 2 (dwóch) osób.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:

informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (informacja winna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (oświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (oświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zaświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);

dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście);

do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Opłaty

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

Ławnikiem może zostać ten, kto:

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

jest nieskazitelnego charakteru,

ukończył 30 lat,

nie przekroczył 70 lat,

jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

adwokaci i aplikanci adwokaccy,

radcy prawni i aplikanci radcowscy,

duchowni,

żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

funkcjonariusze Służby Więziennej,

radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu, tj.

- w poniedziałki, środy, czwartki w godz. od 7.30 do 15.30

- we wtorki w godz. 7.30 do 17.00

- w piątki w godz. 7.30 – 14.00

w Biurze Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1, pokój nr 13.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są w Biurze Rady Miejskiej pod nr tel.: 54 2654 180 w. 22

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Procedurę regulującą wybory ławników stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania
z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Klauzula informacyjna - wybory ławników 2023-06-28 19:51:38 Admin
załącznik Wybory ławników 2024-2027 2023-06-07 12:03:59 Admin
załącznik Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2023-06-07 11:52:51 Admin
załącznik Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika 2023-06-07 11:53:14 Admin
załącznik Oświadczenie kandydata na ławnika 2023-06-07 11:53:32 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 07.06.2023 11:51
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2023 11:54
Liczba wyświetleń: 403

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu