INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


SZKOŁY


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Eustachego
Mariki

16

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKU BOISK

 

MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

 2. Zarządcą obiektu jest Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim zwany dalej zarządcą, w imieniu którego działa trener środowiskowy.

 3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest trener środowiskowy zwany dalej trenerem.

 4. Trener czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.

 5. Boiska są czynne w następujących terminach:

  a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów: poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 15:00

  b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

  od maja do września: poniedziałek – piątek godz. 14:00 – 21:30

  sobota godz. 12:00 – 16:00

od października do kwietnia: poniedziałek – piątek godz. 14:00 – 20:00

sobota godz. 12:00 – 16:00

II ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU:

 1. Ogólne zasady korzystania z obiektu

a) obiekt jest ogólnodostępny,

b) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,

c) obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę

d) dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej i płaskiej podeszwie (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego)

e) zajęcia na obiekcie organizuje trener

f) osobą korzystającym z obiektu udostępnia się pomieszczenia socjalne za zgodą trenera

g) w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener

 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:

a) jeżeli z wnioskiem do trenera wystąpi określona imienna grupa osób licząca co najmniej . 10 osób

b) na czas nie dłuższy niż 2h dziennie.

 1. Podstawowe obowiązki użytkownika:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,

b) stosowanie się do poleceń trenera,

 1. korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z przeznaczeniem,

 1. dokonanie wpisu w księdze użytkowników,

e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

f) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

b) przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,

 1. palenia papierosów,

 1. wprowadzania zwierząt

 

e) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk

f) parkowania rowerów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

g) niszczenia trawy wokół ogrodzenia,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

 1. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

j) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe

 

III SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Trener odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje opuszczenie użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

  a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów

  b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkowania

 2. W uzasadnionych przypadkach trener może wezwać Policję.

 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbek na zdrowiu wynikły z nie stosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkownika.

 5. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia, zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

 2. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

 3. Rozstrzygnięcie dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. II korzystania z boisk podejmuje trener, który w zależności od sytuacji może:

  a) nakazać zmianę obuwia sportowego,

  b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

  c) nakazać opuszczenie terenu boisk.

 

                                           Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

więcej >>>

piątek, 02.09.2016 14:40

Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu